Privacy

Clausule inzake privacy, veiligheidsmaatregelen, controle- en inzagerecht

Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese privacywet.

Stad Turnhout, met zetel te 2300 Turnhout, Campus Blairon 200, met ondernemingsnummer 0207.533.082 en Heeren Group BVBA, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Warandestraat 1 bus 1, met ondernemingsnummer 0475.454.012 treden op als verantwoordelijken voor de verwerking en verbinden zich ertoe de verkregen persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking enkel te gebruiken met het oog op de goede werking van de dienstverlening alsook teneinde de gebruiker op de hoogte te houden van eigen acties en promoties van Stad Turnhout en Heeren Group.

Stad Turnhout en Heeren Group verbinden zich ertoe deze gegevens steeds te behandelen met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid. In ieder geval zullen Stad Turnhout en Heeren Group de persoonsgegevens van de gebruikers nooit aan derden overmaken noch verkopen behoudens indien de goede werking van de dienstverlening zulks zou vereisen.

Stad Turnhout en Heeren Group verbinden zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.

De gebruiker beschikt over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Dit kan door een mail te sturen naar contact@turnova.be.